GWEFR banner heading
GWEFR logo
Telerau ac Amodau Busnes


TAW

Rhif cofrestru TAW: 935 8698 61


Dyfynbrisiau

Cysylltwch a ni os gwelwch yn dda, er mwyn trafod eich gofyniadau ac i ni gael paratoi Dyfynbris neu Gynnig i chi. Bydd angen Archeb Pryniant wedi ei awdurdodi, a derbyniad ysgrifenedig o'n Dyfynbris a Thelerau ac Amodau, cyn gall y gwaith ddechrau.


Cyfrinachedd

Bydd GWEFR bob amser yn dilyn safonau cyfrinachedd proffesiynnol ond fel arfer disgwyliem weithredu ar sail Cytundeb Cyfrinachedd, Cytundeb Rhag-Ddatgeliad neu delerau erail a gytunir a'r cleient cyn dechrau'r gwaith.


Taliadau

Danfonir Anfonebau fel gytunwyd mewn atodlen cyn dechrau'r gwaith.

Dylid talu sieciau a dynnir ar fanc yn y D.U. i GWEFR Cyf.

Disgwylir taliadau mewn punnoedd sterling ddim hwyrach na 30 diwrnod wedi dyddiad yr Anfoneb. Mae gan GWEFR yr hawl i godi llôg, ar gyfradd o 4% y flwyddyn ar ben cyfradd benthyg cyfredol Banc Lloegr, ar unrhyw daliad sydd wedi'i oedi'n ormodol tu hwnt i'r cyfnod o 30 diwrnod.

Cytundeb Ymgynghoriaeth

Mae GWEFR yn defnyddio'r ffurf telerau ac amodau apwyntiad MF/4 2003/1 (~37KB PDF), a gyhoeddir gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg, fel sail i'w gwasanaethau ymgynghorol. Os nad cytunir yn ysgrifenedig fel arall a'r cleient, bydd unrhyw gontract neu archeb a gynnigir gan GWEFR yn cael ei derbyn ar sail, ac yn ddarostyngedig i, y telerau ac amodau yn MF/4 2003/1.


Amodau defnyddio y setiau data synthetig cyflymdra gwynt

Gellir gweld rhain yn Amodau Defnydd (~278KB PDF) (Saesneg yn unig).