NEWYDDION 2012


Ionawr 2012
Bydd Dewi Jones yn dysgu modiwl ar 'Project Planning & Management' i is-raddedigion ail flwyddyn yr Ysgol Wyddor Gyfrifiadurol, Prifysgol Bangor yn ystod semester y Gwanwyn.

Mae GWEFR wedi arwyddo Cytundeb i Ddarparu Gwasanaethau Atodol gyda Frazer-Nash Consultancy.

Chwefror 2012
Mae Dewi Jones wedi derbyn gwahoddiad i ymuno a'r Pwyllgor Rhaglen Rhyngwladol i gynhadledd CONTROL 2012, a drefnir gan United Kingdom Automatic Control Council (UKACC) ac a gynhelir yng Nghaerdydd, Medi 3ydd - 5ed 2012.

Ebrill 2012
Mae EA Technology wedi adnewyddu eu contract Ymgynghorydd Cyswllt gyda GWEFR am 2012/13.

Mae EA Technology wedi penodi GWEFR fel ymgynghorwyr i wneud astudiaeth o'r dulliau sydd ar gael i gynnal profion ar geblau foltedd-uchel, yn awr ac yn y dyfodol. Bydd adroddiad ac argymhellion yn cael eu paratoi i'r cleient.

Mai 2012
Ar 22ain Mai, aeth Dewi Jones i gyfarfod a gynhaliwyd yn Nhŷ Menai, Bangor i gyflwyno'r manteision o Gyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) i fusnesau bach a chanolig yng Ngogledd Cymru. Mae HPC Cymru yn gydweithrediad rhwng Llywodraeth a phrifysgolion Cymru a Fujitsu, sy'n darparu mynediad hwylus i dechnoleg cyfrifiadura uwch i bob busnes yng Nghymru. Mae HPC Cymru yn cynnig rhwydwaith gyfrifiadurol a ddosberthir yn ddiogel, ymgynghori arbenigol a chymorth a hyfforddiant cyfrifiadura uwch. Mae discownt sylweddol ar gael i gwmnïau a leolir yn y rhanbarth Cydgyfeiriant.

Gorffennaf 2012
Yn ystod mis Gorffennaf, cyoeddwyd ein llyfr "Modelling and Controlling Hydropower Plants" gan Springer. Mae'n ganlyniad i gyd-weithio gan dri awdur a oedd ar un adeg yn aelodau o'r grŵp ymchwil ar Reolaeth Systemau yn yr Ysgol Beirianneg Electronig, Prifysgol Bangor. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar beirianwaith storfa-bwmp ac wedi ei seilio ar gyd-weithrediad rhwng yr awduron a staff gorsaf hydro-drydannol Dinorwig yng Ngogledd Cymru. Mae'n addas i weithwyr proffesiynnol ac academyddion: mae'r rhan gyntaf yn rhoi cyflwyniad i'r darllennydd sy'n newydd i'r maes, mae'r rhan ganol yn disgrifio y prif fodelau a ddefnyddir i ddynwared a dadansoddi rheolaeth gorsafoedd hydro-drydannol ac mae'r rhan olaf yn cyflwyno detholiad o waith ymchwil yr awduron ar ddulliau rheolaethol blaengar. Cliciwch yma am daflen neu i fynd yn syth i wefan Springer am fwy o wybodaeth ac i brynu'r llyfr, unai wedi ei brintio neu ar ffurf electronig.

Medi 2012
Bydd GWEFR yn cychwyn ar archwiliad o safonau dyluniad a dulliau gwneuthuriad darfyddiadau awyr-agored i geblau foltedd-uchel ar gyfer EA Technology.

Hydref 2012
Yn ystod semester yr Hydref, bydd Dewi Jones yn dysgu modiwl Control Systems yn yr Ysgol Beiranneg Electronig, Prifysgol Bangor.

Llwyddodd gorsaf hydro-drydannol Dinorwig i gomisiynu y cyntaf o gyfres newydd o reolyddion PLC yn ystod Gwanwyn a Hâf 2012. 'Roedd y Dynwaredydd 'caledwedd-yn-y-cylch' a gyflenwyd gan GWEFR yn allweddol i sicrhau fod y broses yn un gyflym ac esmwyth. 'Rwan, 'rydym wrthi'n diweddaru'r meddalwedd ar ran First Hydro Company, er mwyn sicrhau ei fod yn gydnaws â'r caledwedd yn ogystal ag ymestyn ei weithrediad.